ઊંઝા નગરપાલિકા સફાઈકામદાર ભરતીની જાહેરાત

ઊંઝા નગરપાલિકા સફાઈકામદાર ભરતી અંગેની અરજીનો નિયત નમુનો

મંજુર થયેલ લઘુતમ મહેકમ માટે કર્મચારીઓની ભરતી - બઢતી

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી અંગેની જાહેરાત

ઊંઝા નગરપાલિકા ભરતી અંગેની અરજીનો નિયત નમુનો

ખાસ નોધ : ભરતી અંગે વધુ પૂછપરછ માટે મહેકમ ક્લાર્ક શ્રી મુકેશભાઇ પટેલ નો સંપર્ક કરવો (M). 98795 61859

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in