લગ્નની માહિતીછોકરા ની ઉમર : ૨૧ વર્ષ તથા છોકરી ની ઉમર : ૧૮ વર્ષ હોવી જોઈએ.
 
  • નમુનો -૧ અરજી ફોર્મ ઉપર રૂપિયા ૩/-ની કોર્ટટીકીટ લગાવવી.
  • લગ્ન નોંધણીની યાદી (કલમ -૫) બે નકલ માં કુલ રૂ.૪૦૦/- એગ્રીમેન્ટ ટીકીટ લગાવવી.
  • મેમોરેન્ડમની બંને નકલ પર વર-કન્યાના પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા લગાવવા.
  • વર – કન્યા – જન્મનું પ્રમાણપત્ર / સ્કુલ લિવીંગ
  • વર – કન્યા – ચુંટણી કાર્ડ, આધારકાર્ડ / ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ અને રેશન કાર્ડ વર – કન્યા – કંકોત્રી રૂ.૫૦/- નો સ્ટેમ્પ – એગ્રીમેન્ટ નોટરી સાથે વર – કન્યા- ૪×૬ સાઇઝનો લગ્નનો ફોટો
  • ગોર મહારાજ
  • ચુંટણી કાર્ડ/આધારકાર્ડ/ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ
  • ગોર મહારાજ – રૂ.૫૦/- નો સ્ટેમ્પ – એગ્રીમેન્ટ નોટરી સાથે
  •  બે સાક્ષી – ચુંટણી કાર્ડ આધારકાર્ડ/ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
  • મોબાઈલ નંબર અને જન્મ તારીખ ફરજીયાત લખવી.

લગ્ન શાખાની વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ કર્મચારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો.

શ્રી અતુલભાઇ સી. નાયક - 7096608761


નોંધ : વર-કન્યાને રૂબરૂ કચેરી માં હાજર રહેવું.

ઓનલાઈન લગ્ન નોધની ચકાસણી માટે અહિયાં ક્લિક કરો...

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in