ઓ.એસ./મહેકમ શાખા


  • ગુજરાત નગરપાલિકા અધિનિયમ ૧૯૬૩ મુજબ વર્ષમાં દર ત્રણ માસે એટલે કે જાન્યુઆરી, એપ્રિલ, જુલાઈ અને ઓક્ટોબર માસમાં મળનાર સામાન્ય સભાનો એજન્ડા બનાવવાની કામગીરી નગરપાલિકાની તમામ કમિટીઓના એજન્ડા બનાવવાની કામગીરી.
  • નગરપાલિકાના તમામ કર્મચારીઓ લગતની કામગીરી (પગાર પત્રક, સર્વિસ બુક વિગેરે)


ઓ.એસ./મહેકમ શાખાની વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ કર્મચારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો.

શ્રી વિનુભાઇ મોહનલાલ પટેલ - ૯૮૯૮૭૨૦૭૩૪ (ઓ.એસ.)

શ્રી મુકેશભાઇ ઈશ્વરલાલ પટેલ - ૯૮૨૪૩૩૬૨૧૬

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in