ઊંઝા નગરપાલિકાના કર્મચારીશ્રીઓની માહિતીક્રમ નંબર નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
ચીફ ઓફિસરશ્રી:-
૦૧ શ્રી રવિકાન્તભાઇ બી.૫ટેલ ચીફ ઓફિસર,વર્ગ-૧ ૮૧૪૧૨૩૩૪૩૪
એકાઉન્ટ શાખા:-
૦૨ શ્રી પ્રકાશભાઇ રાવલ એકાઉન્ટન્ટ ૯૧૦૪૦૨૫૦૫૬
વહીવટી શાખા:-
૦૩ શ્રી વિનુભાઈ એમ. પટેલ ઈન્ટરનલ ઓડીટર/ઓફિસ સુપ્રિ ૯૮૯૮૭૨૦૭૩૪
૦૪ શ્રી મુકેશભાઈ આઈ.પટેલ ક્લાર્ક ૯૮૨૪૩૩૬૨૧૬
૦૫ શ્રી વિષ્ણુભાઈ એમ.પટેલ કલાર્ક ૯૮૨૫૧૮૨૮૪૭
૦૬ શ્રી અતુલભાઈ સી.નાયક કલાર્ક ૭૬૨૪૦૪૮૩૪૦
૦૭ જીતેન્દ્રકુમાર આઈ.પ્રજાપતિ કલાર્ક ૯૯૭૮૨૧૭૦૫૧
૦૮ શેખ સબ્બીરહુસેન બચુમીયા પટાવાળા ૯૭૨૩૬૩૦૬૧
૦૯ દિલીપભાઈ બબાભાઈ પટેલ પટાવાળા ૯૮૯૮૩૯૮૬૧૧
બાંધકામ શાખા:-
૦૧ જયદી૫ભાઇ ૫ટેલ એન્જીનીયર ૮૧૪૧૨૬૬૮૦૭
૦૨ રાજેન્દ્રકુમાર કે.પટેલ ઓવરશીયર ૯૮૨૫૭૧૪૬૭૬
૦૩ શ્રી પ્રકાશભાઈ એચ.પટેલ ભુ.ગ.કલાર્ક ૯૮૭૯૫૭૦૮૫૯
૦૪ શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ એલ.નાઈ કલાર્ક ૯૯૭૯૮૯૮૫૩૩
આરોગ્ય શાખા:-
૦૧ જશ્વિનભાઈ એમ. પટેલ ચીફ એસ.આઈ ૯૮૭૯૫૬૪૮૫૯
૦૨ નરેશભાઇ રથવી એસ.આઇ ૯૯૦૪૬૬૬૨૪૪
ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા:-
૦૧ જે.ડી.ગઢવી જુનીયર નગરનિયોજક ૯૯૯૮૪૨૬૬૭૯
૦૨ સુરેશભાઇ ચૌઘરી પ્લા આસી ૮૩૨૦૦૫૭૪૬૬
૦૩ શ્રી હરેશભાઈ બી.પટેલ બિ.ઈન્સ્પેકટર ૯૮૭૯૫૮૨૮૫૯
હાઉસિંગ શાખા:-
૦૧ મહર્ષિભાઈ કાન્તિભાઈ પટેલ MIS/IT હાઉસિંગ શાખા ૯૫૩૭૪૧૩૯૦૧
NULM શાખા:-
૦૧ શ્વેતાબેન પટેલ મેનેજર
૦૨ વનિતાબેન પટેલ મેનેજર ૮૩૨૦૫૬૫૯૪૭
૦૩ વિજયભાઇ આર.ઠાકોર સમાજ સંગઠક
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in