વ્યવસાયવેરોગુજરાત રાજ્ય વ્યવસાયવેરા અધિનિયમ ૧૯૭૬ તથા સુધારા અધિનિયમ ૨૦૦૮
  • ગુજરાત રાજ્ય વ્યવસાય વ્યાપાર ધંધા અને રોજગાર વેરા અધિનિયમ ૧૯૭૬, તથા ૨૦૦૮ (સુધારા) ની કલમ-૧૭ અન્વયે વ્યવસાય વેરો ન ભરનાર અન્વયે બાકી ભરવાની રકમ અંગે જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે વસુલ કરવામાં આવશે.
  • દરેક વેપારીએ વ્યવસાય વેરો ભરવાની મુદત ૧ એપ્રિલ થી ૩૧ સપ્ટેમ્બર સુધીની હોય છે. ત્યારબાદ ૧૮% વ્યાજ તથા પેનલ્ટી સાથે નિયમ અનુસાર વ્યવસાય વેરો ભરવા પાત્ર થાય છે.સમયસર મુદત વીત્યા પહેલા વ્યવસાય વેરો ભરી વ્યાજ તથા દંડ ભરવામાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે.
  • દરેક વેપારીએ પોતાના ધંધાના સ્થળે કામ કરતા કર્મચારીઓના પગારમાંથી વ્યવસાય વેરો કપાત કરી નગરપાલિકામાં જમા કરાવવાનો રહે છે. કર્મચારીઓનો વેરો ન ભરવો ગુના પાત્ર બને છે. જે પેઢી / દુકાન બંધ થયેથી તેનું બાકી લેણું તુર્ત જ ભરપાઈ કરી બંધ કરાવવી જરૂરી છે.
  • અન્યથા નિયમનુસાર દંડ વ્યાજ સાથે વેરો ભરવા પાત્ર થાય છે. માટે વ્યવસાય બંધ થયેથી વ્યવસાય બંધ કર્યા અંગેનું સોગંધનામું રજુ કરી પેઢી / દુકાન બંધ થયા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવું.
  • હવેથી વ્યવસાય વેરો ઓનલાઈન પણ ભરી શકાય છે. જે માટે નીચે જણાવેલ વેબ સાઈટ ઉપર જઈ ભરી શકાશે. https://enagar.gujarat.gov.in/DIGIGOV વેબ સાઈટ ઓપન કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ Quick pay નામ ના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી Professional Tax Payment ઉપર ક્લિક કરી ULB નું નામ માં ઊંઝા નગરપાલિકા સિલેક્ટ કરી Professional Tax Number નાખવાનો રહેશે. ત્યાર બાદ કેપ્શનમાં જણાવેલ અંક નાંખી SEARCH બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આપની વિગતો ચકાસી આપનો મોબાઈલ નંબર તથા ઈ-મેલ આઈડી નાંખી MAKE PAYMENT બટન ઉપર ક્લિક કરી આપનું બાકી લેણું ચૂકતે કરી શકશો. વેરો ભર્યા અંગેની પાવતી પણ આપના ઈ-મેલ આઈડી ઉપર રીસીવ થઈ જશે. તથા આપના મોબાઈલ ઉપર એસ.એમ.એસ. પણ મળી જશે.

વ્યવસાયવેરા શાખાની વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ કર્મચારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો.

શ્રી સતિષભાઇ એન. જાદવ - ૯૮૯૮૭૮૮૪૩૧“આવો આપણે સૌ વ્યવસાય વેરો ભરી ઊંઝા શહેરના વિકાસમાં ભાગીદાર થઈએ”

તથા મારૂ ઊંઝા આગવું ઊંઝા એવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરીએ
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in