ઊંઝા નગરપાલિકાના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓની માહિતીક્રમ નંબર વોર્ડ નંબર નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
૦૧ ૦૩ જીજ્ઞાબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર પટેલ પ્રમુખશ્રી ૯૯૨૪૩૨૨૨૨૭
૦૨ ૦૧ તરલાબેન ભરતભાઈ મેવાડા સભ્યશ્રી ૮૧૨૮૭૩૬૨૦૯
૦૩ ૦૧ નયનાબેન ગુણવંતભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૧૦૬૮૬૪૧૮૬
૦૪ ૦૧ પ્રિતેશકુમાર નરેશભાઈ પટેલ (વકીલ) સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૧૫૨૯૬૮
૦૫ ૦૧ દિક્ષીતભાઈ ધનજીભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૦૬૯૭૦૪
૦૬ ૦૨ રીન્કુબેન નિખિલકુમાર પટેલ સભ્યશ્રી ૯૯૯૮૮૬૬૭૪૫
૦૭ ૦૨ સુધાબેન દિનેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૫૮૬૦૦૯૦૯૩
૦૮ ૦૨ રાજેશકુમાર બાબુલાલ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૯૫૫૬૬
૦૯ ૦૨ ૫ટેલ સંદી૫ભાઇ વસંતભાઇ સભ્યશ્રી ૭૦૪૦૧૭૭૭૭૭
૧૦ ૦૩ લીનાબેન વિનોદભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૦૨૩૨૪૪
૧૧ ૦૩ મલયકુમાર ચેલાભાઈ ઓઝા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૯૦૨
૧૨ ૦૩ મણીલાલ ભગવાનદાસ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૦૧૨૯૪૯
૧૩ ૦૪ હંસાબેન સુરેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૫૩૭૭૪૬૭૭૪
૧૪ ૦૪ દક્ષાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૭૩૭૩૫૨૩
૧૫ ૦૪ અલ્પેશકુમાર ગુણવંતભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૮૩૯૧૫
૧૬ ૦૪ વિમલકુમાર દશરથભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૦૬૯૭૪૮
૧૭ ૦૫ અંજનાબેન વિમલકુમાર પટેલ સભ્યશ્રી ૯૧૦૬૧૭૩૮૫૯
૧૮ ૦૫ રીનાબેન હિમાંશુકુમાર પટેલ સભ્યશ્રી ૮૨૦૦૦૭૧૨૩૬
૧૯ ૦૫ દિનેશભાઈ જોઈતારામ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૮૮૫૦૩૬૪
૨૦ ૦૫ અલ્કેશભાઈ મોહનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી ૭૯૯૦૮૧૭૨૭૯
૨૧ ૦૬ કૃપાબેન જયકુમાર રાવલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૬૯૮૨૮૯
૨૨ ૦૬ કિન્નારીબેન મહેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૮૬૬૬૨૮૪
૨૩ ૦૬ રાકેશભાઈ રતીલાલ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી ૯૯૦૭૭૪૮૦૦૦
૨૪ ૦૬ રાજેશકુમાર બાબુલાલ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૧૧૩૧૫૩
૨૫ ૦૭ કાજલબેન લવજીભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૭૨૬૫૦૮૨૬૪૨
૨૬ ૦૭ મંજુલાબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૭૪૪૧૧૪૪૪૪૪
૨૭ ૦૭ ભરતકુમાર અંબાલાલ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૦૨૩૧૦૧
૨૮ ૦૭ મહેશકુમાર અંબાલાલ પટેલ (મામુ) સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૦૬૪૨૮૬
૨૯ ૦૮ કામિનીબેન મહેન્દ્રકુમાર સોલંકી (પટેલ) સભ્યશ્રી ૬૩૫૪૮૧૬૪૧૧
૩૦ ૦૮ જિતેન્દ્રકુમાર રાયચંદભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૮૧૨૨૨૨
૩૧ ૦૮ હિરેનકુમાર દશરથભાઈ પટેલ (રામદેવ) સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૦૬૪૨૪૫
૩૨ ૦૮ પ્રિયંકાબેન જતીનકુમાર પટેલ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૦૪૮૧૮૬
૩૩ ૦૯ નર્મદાબેન જવાનજી ઠાકોર સભ્યશ્રી ૯૧૭૩૦૬૩૧૭૪
૩૪ ૦૯ મીનાબેન જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૯૯૫૫૦૨
૩૫ ૦૯ નરેશકુમાર રાજીભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૨૪૭૪૧૨૨૬
૩૬ ૦૯ જગદીશભાઈ હરગોવિંદભાઈ ચૌહાણ સભ્યશ્રી ૯૪૨૭૦૪૦૫૬૯
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in