પ્રમુખશ્નીઓની યાદીઅ.નં. નામ કઈ તારીખ થી કઈ તારીખ સુધી
૦૧ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ૧૧-૦૪-૧૯૩૯ ૩૧-૦૭-૧૯૩૯
૦૨ જટાશંકર છબીલદાસ રાવલ ૦૧-૦૮-૧૯૩૯ ૩૧-૦૭-૧૯૪૬
૦૩ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ૦૧-૦૮-૧૯૪૬ ૩૧-૦૭-૧૯૫૧
૦૪ ઈશ્વરભાઈ પ્રાણદાસ પટેલ ૦૧-૦૮-૧૯૫૧ ૦૧-૦૫-૧૯૫૨
૦૫ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ૦૨-૦૫-૧૯૫૨ ૨૫-૧૨-૧૯૫૨
૦૬ જટાશંકર છબીલદાસ રાવલ ૨૬-૧૨-૧૯૫૨ ૩૧-૦૭-૧૯૫૫
૦૭ બુધાલાલ લલ્લુદાસ શાહ ૦૧-૦૮-૧૯૫૫ ૧૫-૧૧-૧૯૫૮
૦૮ એડમિનિસ્ટ્રેટર ૧૬-૧૧-૧૯૫૮ ૩૧-૧૦-૧૯૫૯
૦૯ હરિશંકર દેવશંકર આચાર્ય ૦૧-૧૧-૧૯૫૯ ૧૬-૦૧-૧૯૬૧
૧૦ ઈશ્વરભાઈ કચરાભાઈ પટેલ ૧૭-૦૧-૧૯૬૧ ૩૦-૦૯-૧૯૬૫
૧૧ મણિલાલ નારાયણદાસ પટેલ ૦૧-૧૦-૧૯૬૫ ૩૦-૦૯-૧૯૬૭
૧૨ હરગોવિંદભાઈ શામળદાસ પટેલ ૦૧-૧૦-૧૯૬૭ ૧૨-૧૦-૧૯૬૯
૧૩ લીલાચંદભાઈ શંકરભાઈ પટેલ ૧૩-૧૦-૧૯૬૯ ૩૧-૧૦-૧૯૭૦
૧૪ બુધાલાલ લલ્લુદાસ શાહ ૦૧-૧૧-૧૯૭૦ ૦૧-૧૧-૧૯૭૨
૧૫ ઘનશ્યામભાઈ પ્રતાપસિંહ બ્રહ્મભટ્ટ ૦૨-૧૧-૧૯૭૨ ૦૩-૧૧-૧૯૭૪
૧૬ મણિલાલ અંબારામદાસ પટેલ ૦૪-૧૧-૧૯૭૪ ૧૪-૧૧-૧૯૭૫
૧૭ મણિલાલ નારાયણદાસ પટેલ ૧૫-૧૧-૧૯૭૫ ૧૬-૦૨-૧૯૭૬
૧૮ બુધાલાલ લલ્લુદાસ શાહ ૧૭-૦૨-૧૯૭૬ ૨૨-૧૧-૧૯૭૭
૧૯ ચતુરભાઈ ઈશ્વરલાલ પટેલ ૨૩-૧૧-૧૯૭૭ ૦૩-૦૪-૧૯૭૯
૨૦ નવનીતલાલ મથુરદાસ મહેતા ૦૪-૦૪-૧૯૭૯ ૧૫-૦૩-૧૯૮૦
૨૧ કાંતિભાઈ અંબાલાલ પટેલ ૧૬-૦૩-૧૯૮૦ ૨૮-૧૧-૧૯૮૦
૨૨ મણિલાલ નારાયણદાસ પટેલ ૨૯-૧૧-૧૯૮૦ ૨૩-૧૨-૧૯૮૨
૨૩ નારાયણભાઈ લલ્લુદાસ પટેલ ૨૪-૧૨-૧૯૮૨ ૧૬-૦૧-૧૯૮૫
૨૪ અંબાલાલ નાથાલાલ પટેલ ૧૭-૦૧-૧૯૮૫ ૧૦-૦૭-૧૯૮૬
૨૫ જીવરમભાઇ છબીલદાસ પટેલ ૧૧-૦૭-૧૯૮૬ ૧૦-૦૭-૧૯૮૮
૨૬ અંબાલાલ નાથાલાલ પટેલ ૧૧-૦૭-૧૯૮૮ ૨૨-૦૭-૧૯૯૦
૨૭ કાંતિભાઈ મુળજીભાઇ પટેલ ૨૩-૦૭-૧૯૯૦ ૦૨-૦૭-૧૯૯૨
૨૮ એડમિનિસ્ટ્રેટર ૦૩-૦૭-૧૯૯૨ ૧૦-૦૧-૧૯૯૫
૨૯ અમરતભાઇ જોરાભાઈ દેસાઇ ૧૧-૦૧-૧૯૯૫ ૦૯-૦૧-૧૯૯૬
૩૦ ધનજીભાઇ ગંગારામદાસ પટેલ ૧૦-૦૧-૧૯૯૬ ૦૯-૦૧-૧૯૯૭
૩૧ ભાનુબેન ચંદુભાઈ પટેલ ૧૦-૦૧-૧૯૯૭ ૦૭-૦૧-૧૯૯૮
૩૨ મલય ઘનશ્યામભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ ૦૮-૦૧-૧૯૯૮ ૦૬-૦૧-૧૯૯૯
૩૩ સુરેખાબેન રમેશભાઈ પટેલ ૦૭-૦૧-૧૯૯૯ ૧૦-૦૧-૨૦૦૦
૩૪ એડમિનિસ્ટ્રેટર ૧૧-૦૧-૨૦૦૦ ૨૦-૦૧-૨૦૦૦
૩૫ ઘનશ્યામભાઈ બાબુભાઈ પટેલ ૨૧-૦૧-૨૦૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૦૨
૩૬ નરેશકુમાર રામજીભાઇ પરમાર ૧૭-૦૭-૨૦૦૨ ૨૦-૦૧-૨૦૦૫
૩૭ એડમિનિસ્ટ્રેટર ૨૧-૦૧-૨૦૦૫ ૦૭-૧૧-૨૦૦૫
૩૮ ખોડાભાઈ શંકરલાલ પટેલ ૦૮-૧૧-૨૦૦૫ ૦૭-૦૫-૨૦૦૮
૩૯ લીલાબેન વિસાભાઈ પટેલ ૦૮-૦૫-૨૦૦૮ ૦૭-૧૧-૨૦૧૦
૪૦ શિવમભાઈ શાંતિલાલ રાવલ ૦૮-૧૧-૨૦૧૦ ૧૫-૦૪-૨૦૧૨
૪૧ કનુભાઈ પરસોત્તમદાસ પટેલ ૧૬-૦૪-૨૦૧૨ ૦૭-૦૫-૨૦૧૩
૪૨ બલુભાઈ કાંતિલાલ રાવલ ૦૮-૦૫-૨૦૧૩ ૨૭-૦૭-૨૦૧૪
૪૩ દિનેશભાઈ અમૃતલાલ પ્રજાપતિ ૨૮-૦૭-૨૦૧૪ ૧૧-૧૨-૨૦૧૫
૪૪ મીનાબેન જિતેન્દ્રભાઈ પટેલ ૧૨-૧૨-૨૦૧૫ ૧૧-૦૬-૨૦૧૮
૪૫ મણિલાલ ભગવનદાસ પટેલ ૧૧-૦૬-૨૦૧૮ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦
૪૬ એડમિનિસ્ટ્રેટર ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧
૪૭ રીંકુબેન નિખિલભાઈ પટેલ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-૦૯-૨૦૨૩
૪૮ દિક્ષિતભાઈ ધનજીભાઇ પટેલ ૧૭-૦૯-૨૦૨૩ ૧૭-૦૧-૨૦૨૪
૪૯ પ્રિયંકાબેન જતિનકુમાર પટેલ (ઇન્ચાર્જ) ૧૮-૦૧-૨૦૨૪ ૨૯-૦૧-૨૦૨૪
૫૦ જીજ્ઞાબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર પટેલ ૩૦-૦૧-૨૦૨૪
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in