વોટર વકૅસની વિભાગ


પાણી કનેક્શન ડીપોઝીટ , જોડાણ ફી , અને પાણી વેરા ની માહિતી :-

વિસ્તાર મિલકત પરીબળ ડીપોઝીટ જોડાણ ફી પાણી વેરા
રહેણાક વિસ્તાર ટેનામેન્ટ ૮૦૦ ૨૦૦ ૧૦૮૦
રો હાઉસ ૮૦૦ ૨૦૦ ૧૦૮૦
ગામતળ રહેણાક ૮૦૦ ૨૦૦ ૬૦૦
બિન રહેણાક વિસ્તાર દુકાન ૮૦૦ ૨૦૦ ૨૧૬૦
ગંજબજાર ૮૦૦ ૨૦૦ ૨૧૬૦
ગોડાઉન ૧૬૦૦ ૨૦૦ ૭૨૦૦
ફેક્ટરી ૧૬૦૦ ૨૦૦ ૭૨૦૦

 

વોટર વકૅસ શાખાની વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ કર્મચારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો.

શ્રી પ્રકાશભાઈ એચ. પટેલ - ૯૮૭૯૫૭૦૮૫૯

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
All rights reserved @ Unjha Nagarpalika

સંપર્ક:- ઊંઝા નગરપાલિકા, ઊંઝા
(O). 02667247501 E-Mail : np_unja@yahoo.co.in